Skydd av uppgifter och kakor

Denna policy (nedtill kallad "policyn/policyerna" har som syfte att informera användare (nedtill kallad "användaren" eller "användarna") av webbplatsen mobila http://m.se.choozen.com/ (nedtill kallad "webbplatsen") om vilka medel som har inrättats för att:

 

(1) samla in personuppgifter i enlighet med lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, filer och rättigheter i dess aktuella version (nedtill kallad "Databehandlings- och rättighetslagen"), samt Europaparlamentet och rådets förordning 2016/679 (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (nedan kallat "Dataskyddsförordningen").


 

(2) kontrollera och lagra information gällande användarens navigering på webbplatsen som kan registreras i kakfiler ("kakor") (nedtill kallade "Kaka/kakor").

 

Personuppgiftsansvarig är bolaget LeGuide.com, förenklat aktiebolag registrerat i Paris handels- och bolagsregister under nummer 425 085 875, med säte på adressen 12, rue Godot de Mauroy, 75009 Paris – Frankrike (nedtill kallat "Utgivaren").

 

Policyn kan när som helst ändras av utgivaren, bl.a. för att efterleva alla slags utveckling inom lagstiftning, rättspraxis, redigering, eller teknik. Användaren bör innan all slags navigering kontrollera den senaste versionen av policy.


 

Den nationella tillsynsmyndigheten för den gränsöverskridande behandling av personuppgifter som utgivaren genomför är Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris CEDEX 07, Frankrike. 


 

I. SKYDD AV UPPGIFTER

 

När användaren använder sig av webbplatsen kan uppgifter samlas in och behandlas för att tillåta åtkomst till webbplatsens tjänster (nedtill kallade "Tjänsterna") för administrativ och kommersiell hantering.

 

1) UPPGIFTER SOM SAMLAS IN

 

   1. Användarens kontouppgifter: avser de uppgifter som användaren tillhandahåller då ett konto skapas genom att registreringsformuläret fylls i.

 

   1. Uppgifter som offentliggörs av användaren: avser samtlig information som användaren på frivillig basis publicerar på webbplatsen, som t-.ex. användarens kommentarer i bloggar och forum, fotografier, diskussioner i forum, och kontoprofilen. Endast uppgifter som den registrerade användaren uttryckligen har angett som offentliga kommer att publiceras, genom att aktivera onlinetjänsten med titeln "Information som ska spridas" (nedtill kallat "offentliga uppgifter").


 

   1. Navigeringsuppgifter: avser uppgifter som utgivaren samlar in under användarens navigering på webbplatsen, som t.ex. datum, tidpunkt, tidpunkt för anslutning och/eller navigering, typ av webbläsare, webbläsarens språk, och dess IP-adress.


 

Dessa uppgifter kommer nedtill att kollektivt kallas för "Uppgifterna".

 

2) DÄRFÖR SAMLAR UTGIVAREN IN ANVÄNDARENS UPPGIFTER

De uppgifter som samlas in angående användningen av webbplatsen behandlas i syfte att uppfylla bl.a. följande ändamål:

 

   1. säkerställa webbplatsens säkerhet och att den fungerar korrekt;

   2. bekämpa bedräglig användning av webbplatsen;

   3. administrera åtkomst till vissa tjänster och deras användning;

   4. upprätta filer för registrerade tjänsteanvändare.

   5. skicka ut nyhetsbrev, förfrågningar och marknadsföringsmeddelanden, förutsatt att användaren har kryssat i rutan för godkännande av detta ändamål under registreringen för tjänsterna.

   6. ta fram statistik och mäta besöksfrekvensen till tjänsterna;

   7. organisera tävlingar, lottodragningar och alla slags marknadsföringsåtgärder, med undantag av nätbaserade spel om pengar och hasardspel som behöver tillstånd från regleringsmyndigheten för onlinespel (Autorité de Régulation des Jeux en Ligne).

   8. hantering av användarnas åsikter och användarenkäter med avseende på tjänsterna eller webbplatsens innehåll;

   9. uppföljning av de operationer som en användare utför via webbplatsen;

   10. personanpassning av annonser som visas för användaren i syftet att dessa ska vara intressanta för denna.

 

Under insamlingen av uppgifterna kommer användaren att informeras om huruvida det är obligatoriskt eller valfritt att tillhandahålla vissa uppgifter. De uppgifter som markeras med en asterisk i registreringsformuläret är obligatoriska. Om dessa obligatoriska uppgifter inte anges, kan tillgången till tjänsterna och användarens användning av dessa komma att begränsas.

 

3) MOTTAGARE AV INSAMLADE UPPGIFTER

Den databas som upprättas vid registrering till tjänsterna är strikt konfidentiell. Utgivaren åtar sig att vidta alla användbara säkerhetsåtgärder och alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att vidmakthålla uppgifternas säkerhet, integritet och konfidentialitet, och i synnerhet förhindra att de förvanskas, skadas eller att obehöriga tredje parter får åtkomst till dem.

 

   1. Uppgifter som överförs till myndigheter och/eller offentliga organ

I enlighet med gällande lagstiftning kan uppgifterna på begäran överföras till behöriga myndigheter , och offentliga organ endast för efterlevnaden av lagstadgade skyldigheter, samt till rättsvårdande myndigheter, tjänstemän vid departement och organ som har i uppdrag att driva in fordringar.

 

   1. Uppgifter som överförs till tredje parter:

Uppgifter kommer, med föregående medgivande från användaren kunna användas av utgivaren, dess underleverantörer, närstående företag och/eller dess affärspartner:

    • Utgivarens personal, dess tjänster med uppdrag att hantera dessa (inkl. redovisningsavdelningen) och utgivarens underleverantörer, kommer att ha åtkomst till de insamlade uppgifterna med anledning av webbplatsanvändningen.

    • Genom att kryssa för rutan" Jag vill motta exklusiva erbjudanden och shoppingtips från LeGuide via e-post", godkänner användaren att de uppgifter som policyn gäller kan användas av samtliga bolag inom LeGuide.com-koncernen (vilket avser den bolagsgrupp som kontrolleras direkt eller indirekt av Kelkoo.com Limited, ett engelskt bolag med säte på adressen 6th Floor, Portland House, London, SW1E 5BH, Storbritannien, i lydelsen av artikel L. 233-3 i handelslagen), inklusive utgivaren, för att informera om aktuella kommersiella erbjudanden eller produkter eller tjänster som liknar de användaren har registrerat sig för.

 

   1. Sociala nätverk:

   2.  

Om användaren har ett konto på sociala nätverkssidor och åtkomst till webbplatsen utan att tidigare ha registrerat för tjänster, kan utgivaren få information från sådana sociala nätverk för att underlätta skapandet av ett konto på webbplatsen.

 

När användaren använder en tjänst via en socialt nätverkstjänst tillåter användaren att utgivaren ska få tillgång till viss information som denna har tillhandahållit på det sociala nätverkets webbplats, t.ex. sitt användarnamn, för- och efternamn, sin profilbild och sina uppgifter om användningen av denna tjänst.


Genom att använda en tjänst via en socialt nätverkstjänst tillåter användaren utgivaren att samla in, lagra och använda all information som användaren har gett godkännande till det sociala nätverkets webbsida att tillhandahålla utgivaren.

 

4) ANVÄNDARRÄTTIGHETER I FÖRBINDELSE MED PERSONUPPGIFTER

I enlighet med gällande lagstiftning har användare följande rättigheter:

 

 1. Rätt till åtkomst: Denna rättighet innefattar möjligheten att erhålla bekräftelse på att personuppgifter om den registrerade behandlas och, i förekommande fall, att få information om (i) syftet med behandlingen, (ii) uppgiftskategorier (iii) uppgifternas mottagare eller mottagarkategorier, iv) den föreslagna lagringstiden eller det kriterium som användes för att bestämma det, v) rätten att begära rättelse eller radering av personuppgifter , eller en begränsning av behandlingen av sådana uppgifter, eller rätten att motsätta sig sådan behandling, vi) rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vii) om uppgifterna inte har varit inte samlad från användaren, all information som är tillgänglig om deras ursprung och, om tillämpligt, viii) förekomsten av automatiserad beslutsfattande, inklusive profilering och relevant information om den bakomliggande logiken och betydelsen och de förväntade konsekvenserna av denna behandling för användaren.

 

 1. Rätt till rättelse: Denna rätt inkluderar möjligheten att så snart som möjligt få felaktiga personuppgifter om den registrerade rättade.

 2.  

 3. Rätt till radering: Denna rätt inkluderar möjligheten att så snart som möjligt radera uppgifter om användaren om något av följande skäl gäller (i) Uppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller behandlades, (ii) Användaren har återkallat sitt samtycke och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen, (iii) Användaren har gjort gällande sin rätt till att göra invändningar och det finns inget åsidosättande berättigat intresse till behandlingen, (iv) Uppgifterna har behandlats olagligt, (v) uppgifterna måste raderas i enligt med en lagstadgad skyldighet.

 4.  

 5. Rätt till begränsning: Denna rätt inkluderar möjligheten för användaren att begära begränsning av uppgiftsbehandling i följande fall: (i) när uppgifternas riktighet ifrågasätts av användaren ska begränsningen göras under den tidsfrist utgivaren behöver för att kontrollera uppgifternas riktighet, (ii) när behandlingen är olaglig och användaren motsätter radering av uppgifterna och i stället kräver begränsad användning av sådana uppgifter, iii) uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen, men är nödvändiga för användaren i syfte att fastställa, utöva eller försvara sina lagstadgade rättigheter, (iv) när användaren har gjort gällande sin rätt att göra invändningar, ska begränsning kunna inträda under en tidsfrist som medger kontroll av huruvida utgivarens eftersträvade berättigade intressen ska ha företräde framför användarens. En användaren som har fått begränsning av behandlingen ska informeras om detta innan begränsningen träder i kraft.


 

 1. Rätten att göra invändningar: Denna rätt innefattar rätten att när som helst, av skäl som rör användarens särskilda situation, göra invändningar mot en uppgiftsbehandling som är nödvändig för att utföra ett uppdrag av allmänt intresse, eller som berör en offentliga myndighet förrättning, eller om behandlingen är nödvändig för de berättigade intressen som utgivaren eller en tredje part bedriver, och att det inte kan påvisas att det föreligger berättigade och tvingande skäl för behandlingen som åsidosätter den berörda användarens intressen och rättigheter och friheter. När uppgifterna behandlas för marknadsundersökning kan användaren vid något tillfälle när som helst motsätta sig behandlingen av uppgifter för sådana ändamål.


 

 1. Rätt till dataportabilitet: denna rätt inkluderar möjligheten för en användare att ta emot de uppgifter som denna har tillhandahållit i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och möjlighet att begära att uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig där den aktuella behandlingen har utgått från användarens samtycke eller har varit nödvändig för utförandet av ett kontrakt som användaren är part i. Utövandet av denna rättighet ska inte påverka rätten till uppsägningen enligt ovan.

Dessa rättigheter kan utövas när som helst genom att man kontaktar personuppgiftsombudet inom LeGuide.com-koncernen genom kontaktuppgifterna nedtill: dpo@group.leguide.com

Varje begäran om rättelse, radering, begränsning eller invändning från användarens sida kommer utgivaren att överföra till samtliga tredje parter som har meddelats uppgifterna av utgivaren (t.ex. tredjeparts ESO-leverantörer och/eller sökmotorer), förutom om denna överföring blir omöjlig eller kräver oproportionerliga ansträngningar.

Varje eventuell begäran från en användare för utövandet av någon av ovannämnda rättigheter kommer att behandlas inom en månad efter att begäran har inkommit eller, om det är nödvändigt på grund av begärans antal och komplexitet att det sker inom tre månader efter mottagningsdatumet, måste användaren informeras om denna försening och orsakerna till den.

Varje elektroniskt översänd begäran från en användare gällande utövandet av någon av ovannämnda rättigheter kommer att behandlas elektroniskt, om inte annat anges av användaren.

Kommunikation i samband med en användares begäran gällande utövandet av ovannämnda rättigheter kommer att utföras kostnadsfritt. I händelse av att en begäran på ett uppenbart sätt är ogrundad, överdriven eller upprepad, kan utgivaren komma att ta ut en avgift för behandlingen, eller att neka till att ta upp en användarens begäran för behandling.

I händelse av att användarens identitet är tvivelaktig förbehåller sig utgivaren möjligheten att inbegära kompletterade upplysningar.

 

5) RETENETIONS- OCH ARKIVERINGSTID FÖR UPPGIFTER

Användaren uppgifter kommer inte att kvarhållas längre än vad som är nödvändigt för de eftersträvade ändamålen såsom de anges i denna förklaring och enlighet med gällande lagstiftning. Användarens uppgifter kommer att raderas efter att lagringstiden har löpt ut. Uppgifter får emellertid lagras längre än de föreskriva perioderna för ändamål som forskning, upptäckt och lagföring för brott med det enda syftet att sådana uppgifter i nödvändiga fall ska kunna tillhandahållas de rättsliga myndigheterna. Lagring innebär att uppgifterna inte längre finns tillgängliga online, men att de kommer att extraheras och lagras på ett anonymt och säkert medium.

 

6) SÄKERHET

Utgivaren vidtar adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst eller röjande av användarens uppgifter. Utgivaren kan emellertid inte garantera att risken för missbruk av uppgifter undanröjs. Det är viktigt att användaren håller sina identifieringsuppgifter hemliga så att olaglig användning av dennas konto förhindras.

Användaren informeras om och godkänner att de olika offentliga uppgifterna kan komma att publiceras på ett centraliserat sätt när någon användare tillgång sitt konto.

 

Utgivaren kan inte garantera sekretess eller radering av offentliga uppgifter när det gäller tjänsternas offentliga delar.


Dessutom kan utgivaren inte hållas ansvarig för "skräppost" för tjänsteanvändaren som beslutar på frivillig och spontan väg beslutar att publicera sin e-postadress online.

 

 

II. KAKOR

 

En kaka är en textfil som kan installeras på en enhet vid anslutning till en tjänst med en webbläsarprogramvara.


En kaka tillåter under sin giltighetstid utsändaren av kakan/kakorna att identifiera den relevanta enheten varje gång enheten tillgår ett digitalt innehåll innehållande kakor från samma utsändare.

 

Användaren informeras om att denna under tiden för sin anslutning på webbplatsen och vid användning av tjänsterna får kakor installerade på sin mottagande enhet (dator, surfplatta, smarttelefon, o.s.v.) för att tjänsterna ska fungera korrekt, eller i sin webbläsare, beroende på vilket val som användaren gjort gällande kakor, kan detta val ändras när som helst.

 

1) OLIKA TYPER AV KAKOR

För att bättre informera användaren om kakor är det lämpligt att gruppera dessa kakor i 4 kategorier:


(a) Navigeringskakor på webbplatsen, (b) Analyskakor för webbplatsbesök, (c) Reklamkakor och, (d) Målgruppskakor.

 

a. Navigeringskakor på webbplatsen


Dessa kakor kräver inte någon information eller användarens tidigare samtycke att deponeras på användarens enhet.


Dessa kakor kräver inte någon information eller användarens tidigare samtycke för att placeras på användarens enhet.

 

Mer specifikt gör dessa navigeringskakor det bl.a. möjligt:

 

    • att anpassa presentationen av webbplatsen till enhetens visningsinställningar (språk, bildskärmsupplösning, operativsystem som används etc.) under användares besök på webbplatsen med visualiseringsutrustning och programvara eller avläsning som enheten har;

    •  

    • att memorera information om det formulär som användaren har fyllt på webbplatsen eller information som användaren har valt på webbplatsen

    •  

    • att erbjuda användaren tillgång till sitt konto eller till något annat reserverat område tack vare sina identifieringsuppgifter;

    •  

    • att genomföra säkerhetsåtgärder, till exempel när användaren uppmanas att ansluta igen till ett innehåll eller en tjänst efter att en viss tid har förflutit.

 

b. Analyskakor för webbplatsbesök

 

Analyskakorna för webbplatsbesök hjälper till att upprätta statistik och bestämma användningsvolymerna och användningen av de olika beståndsdelar webbplatsen består av (rubriker och innehåll som besöks, navigeringsrutter), vilket gör att utgivaren därmed kan förbättra intresset och tjänsternas ergonomi.

 

c. Reklamkakor

 

Reklamkakor gör det möjligt att i realtid bestämma vilken annonsering som ska visas utifrån användarens senaste navigering på webbplatsen för att kunna begränsa antalet gånger användaren visas en annons och för att mäta en reklamkampanj ändamålsenlighet.

 

d. Målgruppskakor

 

Målgruppskakor identifierar vilken information på webbplatsen som är mest intressant för användaren och används för att förbättra navigationen och göra den mer intressant.

I den utsträckning som användaren har lämnat utgivaren sina personuppgifter, bl.a. genom sin prenumeration på tjänsterna, kan utgivaren, beroende på användarens val, sammankoppla navigationsinformationen från de kakor som utgivaren placerar med användarens uppgifter för att t.ex. att kunna skicka denna elektronisk direktmarknadsföring eller för att visa personanpassade annonser på användarens enhet på reklamutrymmen som innehåller kakor.

Användaren kan när som helst begära att inte längre motta annonser eller marknadsenkäter anpassade till navigeringsinformationen från användarens enhet, genom att kontakta utgivaren direkt och kostnadsfritt eller med hjälp av avprenumerationslänken som ingår i alla slags direktmarknadsföring som utgivaren kommer att kunna skicka honom via e-post. Om användaren väljer att avvisa direktmarknadsföring betyder detta inte att användaren inte kommer att få mer reklam på internet. Detta innebär bara att den annonsering som kommer att visas på webbplatsen inte längre motsvarar hans intressen eller preferenser i den webbläsare som användaren använder på Internet.

 

I händelse av att utgivaren skulle erhålla användarinformation från tredje part om att användaren kan associera med den information som användaren tillhandahåller, begär utgivaren först sitt uttryckliga samtycke till Användare innan du går vidare till en sådan förening och skickar annonser eller riktade undersökningar.

 

2) OLIKA SLAGS KAKOR VI ANVÄNDER

 

Vi använder följande kakor:

 

TREDJEPARTSKAKOR

Kaka

Typ

Ändamål

Kompletterande information

Google Analytics

Prestandakaka

Analyskaka för webbplatsbesök

https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptskakor

AdWords Remarketing

Målgruppskaka

Anpassa annonseringsinnehåll

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=fr

Captify

Målgruppskaka

Anpassa annonseringsinnehåll

http://www.captify.co.uk/privacy-policy/

Exelate

Målgruppskaka

Anpassa annonseringsinnehåll

http://www.exelate.com/privacy/opt-in-opt-out/

RTB House

Målgruppskaka

Anpassa annonseringsinnehåll

https://www.rtbhouse.com/privacy/

 

LEGUIDES KAKOR

Kaka

Typ

Ändamål

Retentionstid

VisitorId

Prestandakaka

Identifiering av användare och anpassning av navigering

30 dagar

VisitorUid

Prestandakaka

Identifiering av användare och anpassning av navigering

12 månader

VisitorId_Session

Prestandakaka

Analyskaka för webbplatsbesök

30 minuter

VisitorId_Month

Prestandakaka

Analyskaka för webbplatsbesök

30 dagar

KelkooID

Prestandakaka

Identifiering av användare och anpassning av navigering

12 månader

CK_SLKW3

Prestandakaka

Identifiering av användare och anpassning av navigering

30 dagar

CK_PUBLISHER

Prestandakaka

Identifiering av användare och anpassning av navigering

30 dagar

CK_SB

Prestandakaka

Identifiering av användare och anpassning av navigering

13 månader

CK_ACCEPT

Funktionell kaka

Personanpassning av navigering och visning av kakbanderoll

396 dagar

lastTrafficSource

Prestandakaka

Identifiering av användare och anpassning av navigering

30 dagar

CK_DISPLAY_MODE

Funktionell kaka

Anpassad navigering och användaridentifiering

Under tiden för användarens navigering

CK_RDC_COUNTRY_LABEL

Funktionell kaka

Anpassad navigering och användaridentifiering

30 dagar

CK_RDC_COUNTRY_CODE

Funktionell kaka

Anpassad navigering och användaridentifiering

30 dagar

CK_RDC_ID_ZONE

Funktionell kaka

Anpassad navigering och användaridentifiering

30 dagar

CK_BK_{clic_id}

Funktionell kaka

Anpassad navigering

1 timme

 

 

3) HUR KAN ANVÄNDAREN STYRA ANVÄNDNINGEN AV KAKOR?

 

Användaren informeras först om att utgivare och andra tredje parter kan behöva placera kakor på webbplatsen. Endast utsändaren av en kaka kan läsa eller ändra information som finns där och utgivaren har ingen åtkomst eller kontroll över kakor som tredje part kan komma att använda. Tredje parts utplacering och användning av kakor sker enligt sådana tredje parters integritetspolicyer, vid sidan om bestämmelserna i denna policy. Därför uppmanas användare att besöka dessa tredjeparts webbplatser för mer information om de kakor de använder och hur användaren kan hantera dem.

 

 1. Godkännande av kakor

 

När användaren utför någon av nedanstående åtgärder kommer det att betraktas som ett samtycke till användningen och placeringen av cookies:

 

   • genom att klicka på "x" för att stänga ned den informationsruta som visas vid första anslutningen till platsen;

   • genom att fortsätta navigationen, det vill säga när användaren har klickat på någons av webbplatsens beståndsdelar (bild, länk, "sök" -knapp, o.s.v.), eller genom att besöka en annan av webbplatsens sidor.

 

Om användaren via webbläsaren godkänner placeringen av kakor på sin enhet, kan kakor som är integrerade i sidorna och innehållet som besöks tillfälligt lagras i ett för syftet avsett område på användarens enhet.


Dessa kommer endast att läsas av avsändaren.

 

Samtycket som användaren lämnar är endast giltig under en period av tretton (13) månader från den första placeringen på användarens enhet till följd av den senares samtycke.

 

 1. Avvisande av kakor

 

Om användaren avvisar placeringen av kakor på sin enhet eller sin webbläsare, eller om denna avlägsnar bort de som är registrerade där, kommer användarens navigering och upplevelse av webbplatsen kanske begränsas. Detta kan också vara fallet om utgivaren, eller någon av dess tjänsteleverantörer för teknisk kompabilitet inte kan känna igen vilken typ av webbläsare som används av enheten, språk och visningsinställningar, eller från vilket land enheten ansluter till Internet.

Utgivaren är under alla omständigheter inte ansvarig för konsekvenserna i samband med försämrade funktionen av tjänsten som följer av (i) användarens avvisande av kakor och/eller (ii) om utgivaren på grund av användarens val inte kan registrera eller konsultera de kakor som är nödvändiga för tjänsternas fungerande.

 

 1. Konfiguration av webbläsaren

 2.  

Användare kan ställa in sin webbläsare så att kakor placeras eller avvisas på enheten, antingen automatiskt eller beroende på utgivarens identitet.

Användare kan konfigurera sin webbläsare till att godkänna eller avvisa att en kaka placeras på enheten genom att en förfrågan om avvisande eller godkännande görs varje gång innan en kaka placeras på enheten.

 

När det gäller hantering av kakor och användarens val är varje webbläsarkonfiguration olika.


Detta beskrivs i webbläsarens hjälpmeny, som informerar dig om hur du ändrar dina preferenser gällande kakor.


Nedtill finner du länkar till vissa webbläsares hjälpsidor:


För Internet Explorer

För Safari

För Chrome

För Firefox

Användaren kan när som helst välja att uttrycka och ändra sina önskemål gällande kakor.

 

 1. Övriga sätt att göra invändningar

 

För mer information om kakor kan användarens läsa Datainspektionen:s rekommendationer: http://www.datainspektionen.se/ .

 

Slutligen kan användaren ansluta till webbplatsen Youronlinechoices som erbjuds av professionella yrkesutövare inom reklamområdet inom ramen för den europeiska sammanslutningen EDAA (European Digital Advertising Alliance) som administreras i Frankrike av Interactive Advertising Bureau Frankrike. Användarna kan på så vis ta reda på vilka bolag som finns registrerade på denna plattform och därmed ger möjlighet att avvisa eller acceptera att kakor används med syftet att skräddarsy annonser avsedda att visas utifrån användares tidigare internetnavigering:

http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-kakor/.

 

Denna policy för skydd av uppgifter och kakor har uppdaterats den 20 juni 2018.